REGULAMIN

Wykonania zabiegów w EMERALD CLINIC

Niniejszy regulamin wykonywania zabiegów w klinice Emerald Clinic Sp. z o.o., zwany dalej „Regulaminem” stosownie do art. 384 Kodeksu Cywilnego – określa ogólne warunki umowy, na podstawie której Klient otrzymuje usługę w postaci zabiegu lub dokonuje zakupu towaru, prawa i obowiązki Stron takiej transakcji, w tym obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, a także zasady odpowiedzialności Stron. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej  https://www.emerald-clinic.pl oraz w siedzibie Emerald Clinic.

 

DEFINICJE:

Cennik usług – aktualny cennik usług znajdujących się w ofercie Emerald Clinic, przedstawiony w złotówkach (podane kwoty wyrażają kwotę brutto). Cennik dostępny jest na stronie internetowej https://www.emerald-clinic.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług dostępnych w Emerald Clinic.

Emerald Clinic – placówka Emerald Clinic Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Zabrskiej 16, 40-083 Katowice, Polska, NIP: 634-299-30-94

Umowa – umowa zawarta między Klientem a Emerald Clinic. W jej rozumieniu zawarciem umowy jest podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług Emerald Clinic poprzez dokonanie przedpłaty/zapłaty za zabieg, wykupienie vouchera podarunkowego, wykupienie pakietu na serię zabiegów. W każdym z tych przypadków zawarcie umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Zabieg – w rozumieniu niniejszego regulaminu pojęcie „zabieg” oznacza zabieg medycyny estetycznej, zabieg kosmetyczny, zabieg przy użyciu specjalistycznej aparatury Hi-Tech, zabieg Spa, zabieg masażu, a także każdy inny zabieg znajdujący się w ofercie Emerald Clinic.

 

 
1. ZASADY OGÓLNE
 1. Korzystanie z usług Emerald Clinic odbywa się każdorazowo po odpowiednim zakwalifikowaniu przez fachowy personel Kliniki, wypełnieniu stosownych formularzy m.in. karty klienta, zgody na zabieg oraz innych wymaganych dokumentów (w zależności od rodzaju zabiegu) jak również dokonaniu płatności za usługi.
 2. Emerald Clinic zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w aktualnej ofercie Kliniki. Wszelkie zmiany będą dostępne na stronie internetowej https://www.emerald-clinic.pl
 3. Zawierając umowę z Emerald Clinic Klient jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje go i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.
 
2. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ZABIEGÓW
 1. Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zgodę na zabieg może wyrazić Klient małoletni, który ukończył 16 lat, jednakże jeżeli Klient ten nie ukończył 18 lat, zgodę na wykonanie zabiegu u małoletniego musi wyrazić również jego przedstawiciel ustawowy.
 3. Zgodę na wykonanie zabiegu u Klienta małoletniego, który nie ukończył 16 lat, może wyrazić jedynie jego przedstawiciel ustawowy, w formie pisemnej.
 4. Klient małoletni, który nie ukończył 16 roku życia, może przebywać w Emerald Clinic jedynie w obecności i pod opieką swojego przedstawiciela ustawowego, który w jego imieniu dokonuje płatności za usługę.
 5. Emerald Clinic zastrzega sobie prawo do nie wykonania usługi Klientowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie innych środków odurzających.
 6. Zabiegi wykonywane są jedynie w placówce Kliniki oraz w godzinach jej otwarcia. Godziny otwarcia Emerald Clinic mogą ulec zmianie. Aktualne godziny otwarcia dostępne są na stronie internetowej https://www.emerald-clinic.pl
 7. W przypadku gdy umówiona (zwłaszcza w przypadku wizyty wcześniej opłaconej) wizyta Klienta nie mogła się odbyć w związku ze zmianą godzin pracy Kliniki lub inną zmianą wynikającą ze strony Kliniki, wizyta zostaje przełożona na najbliższy możliwy termin ustalony wspólnie przez Klienta i Klinikę.
 8. Zabiegi wykonywane są wg cennika obowiązującego w Emerald Clinic, w dniu wykonania danej usługi (cennik aktualny oraz cennik promocyjny dostępne na stronie internetowej https://www.emerald-clinic.pl )
 9. Zakupione zabiegi, pakiety zabiegów czy vouchery upominkowe nie podlegają zwrotowi.
 10. Zakupione vouchery upominkowe ważne są przez 3 miesiące od dnia zakupu.
 11. Wykupione do 30 kwietnia 2022 roku pakiety zabiegów ważne są przez 12 miesięcy od dnia zakupu (daty wystawienia paragonu, faktury lub zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Kliniki).
 12. Wykupiony pakiet depilacji laserowej ważny jest przez 12 miesięcy od dnia zakupu.
 13. Niewykorzystanie zabiegów, pakietów zabiegowych oraz voucherów upominkowych w wyżej określonym czasie jest równoznaczne z utratą ich ważności i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Emerald Clinic z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
 14. Udzielone Klientowi rabaty, vouchery, zniżki, promocje nie sumują się.
 
3. ZAMIANA ZABIEGÓW
 1. Zamiana wykupionego zabiegu lub pakietu zabiegów na inne dostępne w ofercie Emerald Clinic jest dopuszczalna, wyłącznie po wydaniu zgody Kliniki w uzasadnionych losowo przypadkach.
 2. Zamiana zabiegu lub pakietu zabiegów na inne nie powoduje przedłużenia ich ważności. Czas trwania umowy liczony jest od daty pierwotnego zakupu.
 3. Wymiany zakupionego zabiegu lub pakietu zabiegów dokonuje się na inne w kwocie równoważnej zapłaconej pierwotnie przez Klienta. Ewentualna nadwyżka pieniężna pozostała na koncie Klienta po wymianie, nie podlega zwrotowi. Nadwyżkę tą Klient może wykorzystać na inny zabieg z oferty Emerald Clinic w terminie nie przekraczającym terminu, o którym mowa w §3.

 

4. ZAPISY I PRZEPROWADZANIE ZABIEGÓW
 1. W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultację należy zgłosić się do Emerald Clinic osobiście, telefonicznie, mailowo lub poprzez aplikację internetową udostępnioną przez Klinikę.
 2. Klient, który dokonał rezerwacji terminu na konsultację lub pierwszy/pojedynczy zabieg, zobowiązany jest do przybycia do placówki nie później niż 10 minut przed planowaną wizytą w celu dokonania wszelkich formalności.
 3. Klient, który dokonał rezerwacji na kolejny zabieg z serii/pakietu zobowiązany jest przybyć do placówki, nie później niż 10 minut przed umówioną wizytą, w celu odpowiedniego przygotowania się do planowanego zabiegu.
 4. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, czas spóźnienia odlicza się od czasu przeznaczonego na dany zabieg, chyba że pełne wykonanie usługi w takim czasie byłoby niemożliwe bądź ryzykowne. W takim przypadku, Emerald Clinic ma prawo odmówić wykonania zabiegu w całości, zaliczając zabieg jako odbyty.
 5. Emerald Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu i zatrzymania pełnej przedpłaconej kwoty, w przypadku gdy spóźnienie Klienta przekroczy 15 minut.
 6. Umówiony zabieg można odwołać lub przełożyć maksymalnine 2 razy na inny termin nie ponosząc żadnych konsekwencji w tym finansowych, najpóźniej na 24 godziny przed umówionym terminem rezerwacji zabiegu.
 7. Emerald Clinic zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami usługi według stawek, jak za jej wykonanie, jeżeli odwołanie lub przełożenie zabiegu przez Klienta nastąpi w terminie krótszym niż 24 godziny przed planowanym zabiegiem. To samo nastąpi w przypadku gdy Klient nie stawi się na umówioną wizytę, bez wcześniejszego jej odwołania lub przełożenia.
 8. W powyższym przypadku jako usługę zrealizowaną rozumie się zdjęcie zabiegu z pakietu, jeśli usługa wykonywana jest w serii oraz przepadek na rzecz Emerald Clinic dokonanej przez Klienta przedpłaty.
 9. Przystępując do zabiegu Klient oświadcza, że:
  1. znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu.
  2. wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał.
  3. znane mu są wszystkie wskazania, przeciwwskazania oraz możliwe efekty niepożądane, uboczne oraz efekty wykonania zabiegu.
  4. jest w pełni świadomy, iż zabiegi medycyny estetycznej i kosmetologii dotyczą żywego organizmu, przez co efekt u każdej osoby poddającej się temu samemu zabiegowi, może być różny. Z tego samego powodu rezultaty wykonanego zabiegu nie muszą być gwarantowane i widoczne.
  5. nie będzie żądał zwrotu ceny za wykonany zabieg, w przypadku gdy ten nie przyniesie zamierzonego efektu.
  6. przed przystąpieniem do zabiegów w Emerald Clinic uwzględnił swój stan zdrowia oraz nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie jak również komfort fizyczny i psychiczny.
  7. nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie zażywa jakichkolwiek innych substancji, ani też nie posiada schorzeń, które mogłyby być przeciwwskazaniem do wykonania danego zabiegu.
  8. wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienie od niego, w przypadku gdyby okazało się, iż zabieg ten ma niekorzystny wpływ na jego życie i stan jego zdrowia.
  9. po wykonanym zabiegu będzie stosować zaleconą przez osobę wykonującą zabieg pielęgnację domową, dla odpowiedniego zabezpieczenia pola zabiegowego oraz zintensyfikowania efektów zabiegowych.
 10. Jednocześnie Emerald Clinic doradza wszystkim Klientom, aby przed skorzystaniem z usług Emerald Clinic zasięgneli porady lekarza i przeszli wszelkie standardowe badania lekarskie, by wykluczyć przeciwwskazania medyczne do wykonania zabiegów.
 
5. DOKUMENTACJA
 1. Ze względów zdrowotnych, Klient umówiony na zabieg podczas wizyty proszony jest o wypełnienie Karty Klienta/Zgody na zabieg.
 2. Odpowiedzialność za poprawność i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich formularzach Emerald Clinic ponosi wyłącznie Klient je wypełniający.
 3. Emerald Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu w przypadku, gdy Klient nie podpisze odpowiednich formularzy lub gdy zachodzi podejrzenie, iż jego stan zdrowia mógłby ulec pogorszeniu po wykonanym zabiegu, jak również w każdym innym uzasadnionym przypadku.
 4. Dokumentacja Klienta jest własnością Emerald Clinic.
 5. Klient ma prawo do dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz wykonanych u niego zabiegów.
 6. Udostępnienie dokumentacji prowadzonej w Emerald Clinic następuje:
  1. Klientowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez Klienta.
  2. Podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji Klienta na mocy odpowiednich przepisów prawa.
 7. Dokumentacja udostępniana jest:
  1. Do wglądu w placówce Kliniki
  2. Poprzez sporządzenie jej kopii, wyciągów lub odpisów.

  

6. PŁATNOŚCI I PROMOCJE
 1. Płatności za usługi dostępne w Emerald Clinic można dokonać gotówką, kartą, przelewem na wskazany nr konta lub Voucherem podarunkowym.
 2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na koncie Emerald Clinic.
 3. Płatność za usługi Kliniki następuje najpóźniej w dniu wykonania zabiegu.
 4. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje paragon lub fakturę.
 5. Emerald Clinic może udzielić Klientowi promocji, rabatu lub zniżki.
 1. W przypadku udzielenia Klientowi promocji, rabatu, zniżki, cena zabiegu jest dostosowana odpowiednio do powyższych (promocji, rabatu czy zniżek).
 2. W przypadku gdy Klient posiada Voucher upominkowy i chce wykorzystać go na zabieg – przed wykonaniem zarezerwowanego zabiegu jest zobowiązany do podania niezbędnych danych do jego weryfikacji, w tym kodu lub numeru vouchera.
 
7. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
 1. W trakcie korzystania z usług Emerald Clinic Klient ma prawo do:
  1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Kliniki.
  2. zachowania w tajemnicy przez personel Kliniki danych dotyczących zdrowia Klienta oraz danych dotyczących zabiegów wykonanych u Klienta.
  3. świadczenia usług przez odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonywania zabiegów z zakresu usług Kliniki.
  4. wyrażania zgody na udzielanie określonych usług lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach.
 2. Do obowiązków Klienta należy:
  1. przestrzeganie Regulaminu wykonywania zabiegów w Emerald Clinic.
  2. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania personelu Kliniki i innych klientów Kliniki.
  3. przestrzegania zasad higieny osobistej.
  4. posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość.
  5. przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
  6. przestrzegania zaleceń personelu Kliniki.
  7. przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków odurzających na terenie Emerald Clinic.
 3. Klient, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania z usług Emerald Clinic ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Managera Kliniki.
 
8. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Zgodnie z Ustawą z dn. 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827) Klient może pisemnie odstąpić od umowy na świadczenie usług bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W związku z powyższym pieniądze za usługę zostaną zwrócone Klientowi na jego konto lub jako gotówka do rąk własnych w placówce Kliniki.
 
9. REKLAMACJA
 1. Dla celów dowodowych Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia umowy.
 2. Przedmioty przeznaczone do sprzedaży detalicznej nie podlegają zwrotowi. Towar uznany za wadliwy może zostać zwrócony w ramach reklamacji złożonej na zasadach rękojmi, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, liczonym od daty zakupu reklamowanego przedmiotu.
 3. Warunkiem koniecznym, do rozpatrzenia reklamacji, jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu do siedziby Kliniki oraz opisem reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 5. Klienci zgłaszający reklamację, o jej decyzji będą informowani drogą pisemną.
 
10. DANE OSOBOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE1.

 1. Klient ma prawo dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Emerald Clinic Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Zabrskiej 16, 40-083 Katowice, Polska, NIP: 634-299-30-94, w celu przesyłania informacji handlowych na adres e-mail oraz numer telefonu podany w dokumentacji Klienta. Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości, że może w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: recepcja@emerald-clinic.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Emerald Clinic Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Zabrskiej 16, 40-083 Katowice, Polska, NIP: 634-299-30-94.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 7. Dane osobowe Klienta mogą podlegać profilowaniu.
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a zakres podanych danych jest zależny od danej usługi. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją braku zgody na ich podanie, będzie brak możliwości zrealizowania danej usługi.
 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody powstałe z jego winy na terenie Emerald Clinic.
 2. W przypadku niestosownego zachowania Klienta lub naruszenia zasad i porządku na terenie Emerald Clinic, w tym podczas procesu zabiegowego, Klinika zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu lub do jego przerwania i poproszenia Klienta o niezwłoczne opuszczenie Kliniki. Jednocześnie w takiej sytuacji Klinika ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług oraz zatrzymania pełnej kwoty za usługę, wpłaconej przez Klienta, jako rekompensatę za poniesione straty, jak również odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Każdy Klient przystępujący do zabiegów z oferty Emerald Clinic oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i nie zgłasza co do niego żadnych zastrzeżeń. Korzystanie z oferty Emerald Clinic oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.